Δέσποινα Σακκά

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Τομέας: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Επικοινωνία: τηλ.25510 30010
εσ. τηλ.: 77010
fax: 25510 30010
email: dsakka@eled.duth.gr
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία (ΦΕΚ διορισμού: 1233/25-10-13 τ. ΝΠΔΔ)

Σπουδές
∙ Bachelor of Arts (Β. Α.) στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Τεχνών και Επιστημών (Dpt of Psychology, School of Arts and Sciences), Παν/μιο Μασσαχουσέττης Βοστώνη, Μασσαχουσέττη, Η.Π.Α.

▪ Master of Educαtion (Μ. Εd.) στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Τμήμα Ανάπτυξης του Ανθρώπου, Μεταπτυχιακή Σχολή Εκπαίδευσης (Dpt of Human Development, Graduate School of Education), Πανεπιστήμιο Ηarvard, Καίμπριτζ, Μασσαχουσέττη, Η.Π.Α..

▪ Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ψυχολογίας, Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη.

Μαθήματα που διδάσκει (προπτυχιακό επίπεδο):
• Εισαγωγή στην Ψυχολογία (υποχρεωτικό)
• Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Δόμηση του κοινωνικού κόσμου (υποχρεωτικό)
• Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Δι-ομαδικές σχέσεις (επιλογής)
• Εθνοπολιτισμικές ομάδες και επικοινωνία (επιλογής)
• Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας: Φύλο και εκπαίδευση (επιλογής)
• Παιδί και πόλεμος: Δι-επιστημονικές προσεγγίσεις (σε συνδιδασκαλία, επιλογής)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα :
Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών ή Επιστημ. Υπεύθυνη ή Συντονίστρια Έρευνας ή Ερευνήτρια σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων που καλύπτουν ένα φάσμα κοινωνικών θεμάτων (μετανάστευση, σύγχρονες πολεμικές συρράξεις, βία και επιθετικότητα στο σχολείο, κ.ά.). Αφορούν κύρια:
(α) στις αλλαγές που συνεπάγεται η διπλή μετακίνηση ανάμεσα σε δύο χώρες (μετανάστευση-παλιννόστηση) στις στάσεις και τους ρόλους των δύο φύλων,
(β) τις ταυτότητες φύλου κατά την εφηβεία
(γ) την κοινωνική κατασκευή της «ετερότητας» στο χώρο του σχολείου, και (δ) τη νοηματοδότηση κοινωνικών φαινομένων ή όψεων της κοινωνικής πραγματικότητας από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας (πόλεμος και ειρήνη, επιθετικότητα και βία στο σχολείο, τηλεοπτικές ειδήσεις).

Σημαντικό τμήμα των δεδομένων από τα παραπάνω προγράμματα απετέλεσε τη βάση στην οποία στηρίχθηκε σειρά πιλοτικών ερευνών (έρευνα δράσης) με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικών παρέμβασης που θα αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας στο σχολείο μέσω (α) της διεύρυνσης των ταυτοτήτων του φύλου, (β) της άμβλυνσης των στερεοτύπων και (γ) της ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών και παιδιών για να διαχειριστούν την πολιτισμική ετερότητα.

Βιογραφικό