Διοίκηση

Πρόεδρος:
Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης
τηλ: 25510 30035,
fax: 25510 30035,
email:xsakonid@eled.duth.gr

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:
Καθηγήτρια Δέσποινα Σακκά
τηλ: 25510 30010,
fax: 25510 30010
email: dsakka@eled.duth.gr

Γραμματεία:
κ. Ελένη Παπανικολάου,
τηλ. 25510 30112,
fax: 25510 30020,
email:epapanik@eled.duth.gr