Πρόσκληση σε Συνεδρίαση για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδαγωγική της ένταξης: Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”


Πρόσκληση