Πρόσκληση στη δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση των Επιτροπών οικονομικής φύσης για το οικονομικό έτος 2019, για το ΠΤΔΕ του ΔΠΘ


Πρόσκληση στην δημόσια κλήρωση