Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του ΠΤΔΕ


Προκήρυξη εκλογών_ 15.10.2018_ με κατάλογο εκλεκτόρων.ηλ.πρωτ.ΑΔΑ