Πρόσκληση στη δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση των Επιτροπών οικονομικής φύσης για το οικονομικό έτος 2019, για το ΠΤΔΕ του ΔΠΘ-ημερομηνία κλήρωσης : 6/11/2018


Πρόσκληση στην δημόσια κλήρωση