Διαπιστωτική πράξη Προέδρου του ΠΤΔΕ-Εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος


Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ_ ΕΤΕΠ_ ΠΤΔΕ.ηλ.πρωτ.ΑΔΑ 2018-11-13 14:24:17