Απόφαση Συγκλήτου_αναστολή διδακτικού έργου σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.


Απόφαση Συγκλήτου – Αναστολή διδακτικού έργου σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.

Αναπλήρωση μαθημάτων που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της αναστολής

2018-12-07 10:07:00