Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του ΠΤΔΕ, της εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος


Διαπιστωτική Πράξη