Συγκέντρωση δικαιολογητικών για σίτιση από φοιτητές Β΄έτους έως πτυχίο.


Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

 Συν1_Αίτηση Σίτισης

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ