Πρόσκληση για διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών για τις ανάγκες του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ, οικονομικού έτους 2021 (336/04-11-2020)


Πρόσκληση συγκρότησης Επιτροπών