Διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΠΤΔΕ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος, με ετήσια θητεία (511/27-11-2020)


Διαπιστωτική Πράξη