Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στον Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική του Θεάτρου».


Ανακοίνωση-Πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή-Παιδαγωγική του Θεάτρου