Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΔΕ για την ανακήρυξη της υποψηφιότητας μέλους ΔΕΠ του Τμήματος προκειμένου για την συμπλήρωση των μελών της Κοσμητείας της ΣΕΑ


Απόφαση ανακήρυξης_