Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του έργου με MIS:5047247


Πρόσκληση.pdf

Πίνακας-κατατιθέμενων δικαιολογητικών

Πίνακας-αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση