Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξήντα πέντε (65) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου με MIS 5109495


60Ρ246ΨΖΥ1-ΑΑΩ