Δηλώσεις αδυναμίας συμμετοχής στις εξετάσεις


Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε από απόσταση εξεταστική, περιπτ.2

Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε από απόσταση εξεταστική, περιπτ.3

Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε από απόσταση εξεταστική, περιπτ.4