Διαβίβαση της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος (συμπεριλαμβάνεται ο εκλογικός κατάλογος)


Διαβίβαση προκήρηξης