Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης ΚΕ 82919 “ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 – 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (MIS 5180690)”


(ΚΕ 82919, Α.Π. 34266/07-07-2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 34266/07-07-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσκαλεί:
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ (απόφαση με α.π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/55959/2379/15.06.2022) και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 25310-39075 ή στο mail aamygdal@affil.duth.gr

ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6

Πρόταση Υποψηφιότητας Πρόσκλησης για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2022-2023_ΓΜ