Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 42990/2022 (ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΨΖΥ1-06Ξ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού


Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 42990/2022 (ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΨΖΥ1-06Ξ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690

 

6Π0Ξ46ΨΖΥ1-Ε44