Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 42990/2022


Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση  των οριστικών αποτελεσμάτων ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 42990/12.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΨΖΥ1-06Ξ)  στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5180690

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 42990/2022 (duth.gr)