Πρόσκληση στη συνεδρίαση για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στον Τομέα Θετικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος»


Πρόσκληση εκλεκτορικού