Πρόσκληση του Εκλεκτορικού Σώματος στη συνεδρίαση για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικειμενο ” Φιλοσοφία της Παιδείας”


Πρόσκληση εκλεκτορικού σώματος