Πρόσκληση του Εκλεκτορικού Σώματος στη συνεδρίαση για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο γν. αντ. ” Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες”_26/10/2023


Πρόσκληση εκλεκτορικού σώματος