Ακαδημαϊκή γλώσσα: Θεωρία και ασκήσεις


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να:

1)    Έχει κατανοήσει τα είδη του Ακαδημαϊκού Λόγου, τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες της Ακαδημαϊκής γλώσσας και της Κειμενογλωσσολογίας/Ανάλυσης του Λόγου, όπως αυτοί προκύπτουν από την επιστημονική τεκμηρίωση, την συνοχή στην έκφραση και την εννοιολογική συνεκτικότητα, οι οποίες απαιτούνται από το επικοινωνιακό πλαίσιο του Ακαδημαϊκού λόγου. Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με την ακαδημαϊκή γλώσσα ενισχύει την κειμενική και ακαδημαϊκή επίγνωσή τους και τους εφοδιάζει με γνώσεις και μεταγλώσσα, προκειμένου να εξηγούν ικανοποιητικότερα στους μαθητές τους τις συμβάσεις τόσο του συγκεκριμένου, όσο και άλλων κειμενικών ειδών.  (ΜΑ4, ΜΑ11).

2)     Έχει κατανοήσει τους τύπους ακαδημαϊκών κειμένων και τα στοιχεία μορφής τους (ΜΑ11).

3)    Αναζητά, να συλλέγει και να μελετά τις πηγές, ευαισθητοποιημένος/-η σε θέματα λογοκλοπής. (ΜΑ11, ΜΑ14).

4)    Έχει κατανοήσει τις παραμέτρους που καθορίζουν την κειμενική συνοχή σε επίπεδο λεξιλογίου (ΜΑ11).

5)    Έχει κατανοήσει τις παραμέτρους που καθορίζουν την κειμενική συνοχή σε επίπεδο σύνταξης και προτασιακών σχημάτων, ώστε να μπορεί τις αξιοποιεί. (ΜΑ11).

6)    Έχει κατανοήσει το εύρος και την ποικιλία των συνδετικών εκφράσεων και των επιμέρους σημασιολογικών διαφοροποιήσεών τους καθώς και τις νόρμες που καθορίζουν την συνεκτικότητα και την οργάνωση του κειμένου. (ΜΑ11).

7)    Έχει συνειδητοποιήσει τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ακαδημαϊκού λόγου (ΜΑ11).

8)    Έχει κατανοήσει ότι στην αρτιότητα του επιστημονικού κειμένου συμβάλλουν καθοριστικά το επίπεδο του ύφους, η εμπλοκή/αποστασιοποίηση του ομιλητή και οι χρησιμοποιούμενες στρατηγικές χειρισμού της κατάστασης. (ΜΑ11). Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν πορίσματα, τα οποία προτείνουν ένα εναλλακτικό μοντέλο ακαδημαϊκών γραμματισμών, που εστιάζει σε ζητήματα σημασίας, ταυτότητας, ιδεολογίας και κύρους στο γραπτό ακαδημαϊκό λόγο.

9)    Έχει κατανοήσει και χρησιμοποιεί τις στρατηγικές έμφασης και επιφύλαξης/ μετριασμού, όπως αυτές παρουσιάζονται στην περίπτωση του επιστημονικού άρθρου. (ΜΑ11).

10)     Συνδέει τους ακαδημαϊκούς γραμματισμούς με τις ταυτότητες, συγκρίνοντας τον λόγο ανδρών και γυναικών ως προς τις αξιολογικές πρακτικές. (ΜΑ11).

11)     Έχει συνειδητοποιήσει τη δομή και τη λειτουργία των ευχαριστιών στον ακαδημαϊκό λόγο. Να έχει εξοικειωθεί με τη διδακτική αξιοποίηση του ακαδημαϊκών κειμένων, ώστε να είναι σε θέση να μετασχηματίσει την επιστημονική σε σχολική γνώση (διδακτικός μετασχηματισμός), αξιοποιώντας εκπαιδευτικά την ακαδημαϊκή γλώσσα κατά την μεταφορά της σε σχολικά εγχειρίδια. Πέραν από την διδακτική αξιοποίηση, η εξοικείωση με την ανάλυση του ακαδημαϊκού λόγου βοηθά και στην ανάλυση και αξιολόγηση του διδακτικού υλικού, αναφορικά με την επικοινωνιακή του χρησιμότητα και την σπουδαιότητα των γλωσσικών φαινομένων. (ΜΑ4, ΜΑ6, ΜΑ11, ΜΑ14).

12)     Έχει κατανοήσει και να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της παρουσίασης εργασιών, συνεπικουρούμενος/-η από τα εργαλεία που του/της προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. (ΜΑ9, ΜΑ11).

13)     Έχει εξοικειωθεί με αυτό το κειμενικό είδος, γεγονός που κρίνεται αναγκαίο για την προπτυχιακή καθημερινότητα αλλά και για την μεταπτυχιακή σταδιοδρομία των φοιτητών, δεδομένων των γλωσσικών και πραγματολογικών προβλημάτων που απαντώνται, εν γένει, στον ακαδημαϊκό τους λόγο (τόσο ως προς τις εκφραστικές πρακτικές όσο και ως προς την οργάνωση των εννοιολογικών σχέσεων κατά την εξέλιξη του λόγου). (ΜΑ14).

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
ü Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

ü Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

ü Λήψη αποφάσεων

ü Αυτόνομη εργασία

ü Ομαδική εργασία

ü Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ü Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ü Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ü Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

ü Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ü Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)    Εισαγωγή στο μάθημα. Κείμενο και επικοινωνία στην εκπαίδευση. Κειμενικά είδη και είδη Ακαδημαϊκού Λόγου (διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική διατριβή, επιστημονικό άρθρο, περίληψη, κλπ.).

2)    Τύποι ακαδημαϊκών κειμένων. Στοιχεία μορφής.

3)    Αναζήτηση και εγκυρότητα πηγών. Λογοκλοπή.

4)    Παράμετροι συνοχής του ακαδημαϊκού κειμένου: λεξιλόγιο.

5)    Παράμετροι συνοχής του ακαδημαϊκού κειμένου: προτασιακά σχήματα και σύνταξη.

6)    Οι συνδετικές εκφράσεις ως κειμενικό στοιχείο σηματοδότησης σχέσεων. Οργάνωση κειμένου και συνεκτικότητα στην ακαδημαϊκή γραφή.

7)    Πολιτισμικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ακαδημαϊκού λόγου.

8)    Επίπεδα ύφους, στρατηγικές κειμένου και στρατηγικές χειρισμού της κατάστασης. Στρατηγικές εμπλοκής/υποκειμενικότητα.

9)    Στρατηγικές έμφασης και επιφύλαξης/μετριασμού στο κειμενικό είδος του ερευνητικού άρθρου.

10)     Ακαδημαϊκοί γραμματισμοί και ταυτότητες. Αξιολογικές πρακτικές και φύλο.

11)     Οι ευχαριστίες στον ακαδημαϊκό λόγο. Διδακτική αξιοποίηση του ακαδημαϊκών κειμένων.

12)     Παρουσίαση/διαφάνειες. Παρουσίαση εργασιών.

13)     Ανακεφαλαίωση.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διά ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class, power point.

Ένα μέρος της επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/-τριες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια  
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπόνηση project ομαδικού  
Δημιουργία φακέλου υλικού  
Συγγραφή εργασίας/εργασιών 31
Αυτοτελής Μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

1.   Εκπόνηση γραπτής εργασίας και παρουσίαση.

2.   Τελική εξέταση.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.   Αρχάκης Αργύρης, Τσάκωνα Βίλλυ. (2019). Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.

1.    Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα & Γούτσος Διονύσης. (1999). Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2.    Cummins Jim. (1991). Controversial and Academic Language Proficiency in Bilingual ContextsAILA Review 8, 75-89.

3.    Ευδωρίδου Ελισσάβετ, Καρακασίδης Θεόδωρο. (2017). Ακαδημαϊκή γραφή: σύνθεση και ανάλυση κειμένων επιστήμης, τέχνης και πολιτισμού, εφαρμογή σημειωτικής ανάλυσης, με παραδείγματα έκφρασης σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες.   Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. (Μτφ. Λαμπροπούλου Στέλλα) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68391268.

4.    Ifantidou Elly. (2011). Genres and Pragmatic Understanding. Athens: Patakis.

5.    Κουζέλης Γεράσιμος. (2001). Γραφή και Ανάγνωση για τη χρήση της γλώσσας στις επιστήμες. Αθήνα: Ε.Μ.Ε.Α.

6.    Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία. (2009). Όψεις του ακαδημαϊκού λόγου. Αθήνα: Gutenberg. Κωδικός Εύδοξου: 31924

7.    Koutsantoni Dimitra. (2004). «Attitude, certainty and allusions to common knowledge in scientific research articles». Journal of English for Academic Purposes, 3: 163– 182.

8.    Koutsantoni Dimitra. (2005). «Greek cultural characteristics and academic writing». Journal of Modern Greek Studies, 23: 97–138.

9.    Lea Mary & Street Brian. (2006). «The “academic literacies” model: theory and applications». Theory Into Practice 45(4).

10. Λέκκα Βιολέττα. (2005). Η γλώσσα των επιστημονικών κειμένων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *