Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γαλλικά  Γλώσσα για ειδικούς σκοπούς Ι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη Γλωσσικών δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Γαλλική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ
 • Ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτή και προφορική κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση) επιπέδου γλωσσομάθειας A2-Β1,  σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CECRL).
 • Ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου που συνδέεται με τις άμεσες  μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητές των φοιτητών/τριων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογικών δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών μέσα από την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα   μπορουν να :

 • κατανοούν  και  παράγουν γραπτά και προφορικά κείμενα που σχετίζονται με το επάγγελμά τους, επιπέδου γλωσσομάθειας Α2-Β1  σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CECRL)
 • αναζητούν και να αξιοποιούν πηγές από το διαδίκτυο χρήσιμες για το επάγγελμά τους 
 • εργάζονται συλλογικά, με υπευθυνότητα
Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενες θεματικές : γαλλόφωνος παιδικός τύπος (περιοδικά, ηλεκτρονικά περιοδικά..), κατασκευές, παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, κουκλοθέατρο. Το διδακτικό υλικό έχει τη μορφή ανοικτού φακέλου, έτσι ώστε να επιδέχεται αναπροσαρμογές με βάση τα εκάστοτε ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών και αντλείται κυρίως από αυθεντικά κείμενα : παιδαγωγικά λεξικά,  γαλλόφωνα παιδικά περιοδικά, βιβλία, ηλεκτρονικές πηγές κ.τ.λ. και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Εφαρμόζεται η επικοινωνιακή μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς και η ενεργητική βιωματική προσέγγιση. Δίνεται έμφαση στην ομαδική εργασία. Προτείνονται σχέδια εργασίας μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 6
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση 4
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Φροντιστήριο 30
Πρακτική 10
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης  
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 20
Αυτοτελής Μελέτη 30
…………
……………
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική, Διαγνωστική και Συμπερασματική

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων), Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, κτλ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εργασία και η ‘βαρύτητα’ κάθε συνιστώσας της αξιολόγησης στον τελικό βαθμό (π.χ., ομαδική εργασία – 25%).

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: γαλλικά

 

Μέθοδοι αξιολόγησης  (βαρύτητα %):

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 50%

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 20%

 

Γραπτή Εργασία, 20%

Δημόσια Παρουσίαση, 10%

 

Κριτήρια αξιολόγησης  (βαρύτητα %)

 

Γραπτή εξέταση

ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 70%

 

Εργασία

Περιεχόμενο:  πρωτοτυπία, πληρότητα (5%)

Δομή: Οργάνωση/συνοχή (5%)

Γλώσσα / λεξιλόγιο, μορφο-σύνταξη (8%)

Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (2%)

Παρουσίαση (10%)

 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τίτλος : Ελληνογαλλικό γαλλοελληνικό λεξικό

Συγγραφέας :  Παντελοδήμος

Εκδόσεις : ΚΑΟΥΦΜΑΝ – Διάθεση : ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ

Κωδικός : 41964898

 

Τίτλος : Le Grenier de la Grammaire

Συγγραφείς :  Αιγλη Σιούτη, Αννα Αλικιώτη. (2016)

Εκδόσεις : ΓΡΗΓΟΡΗ

Κωδικός : 59361052¨

 

Τίτλος : PREPADELF A2

Συγγραφεις Antoniadis, Manetti (2010),

Εκδόσεις TRAIT D’UNION

 

Τίτλος : PREPADELF B1 écrit

Συγγραφείς : Antoniadis, Manetti (2010)

Εκδόσεις : TRAIT D’UNION

Ø  http://www.chansons-net.com/

Ø  http://www.momes.net

Ø  http://www.milanpress.com

Ø  http://www.bayard-jeunesse.com

 

Αποφύγετε γενικόλογες εκφράσεις, όπως ‘να γνωρίζουν’ ή ‘να κατανοούν’. …

Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο, που μπορεί να μετρηθεί / αξιολογηθεί  (βλέπετε Πίνακα ταξινόμησης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων κατά Bloom στο Παράρτημα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:

 

ΓΕΝΙΚΕΣ:

 • Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών
 • Προσαρμοστικότητα
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, κτλ

 

Μέθοδοι μέσω των οποίων διαπιστώνεται αν οι φοιτητές κατέκτησαν τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σημείου 2. Ενδεικτικά:

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
 • Επίλυση Προβλημάτων,
 • Γραπτή Εργασία,
 • Έκθεση / Αναφορά,
 • Προφορική Εξέταση,
 • Δημόσια Παρουσίαση,
 • Εργαστηριακή Εργασία,
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία,

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *