Γεωγραφία στις Πρώτες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  8°εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

·         Να κατανοεί την έννοια των αναπαραστάσεων και ειδικότερα εκείνων του χώρου(ΜΑ3)

·         Να γνωρίζει τις χρήσεις του χώρου ως πεδίο διερεύνησης και στοιχείο ανάπτυ ξης και δράσης του παιδιού(ΜΑ3,ΜΑ6)

·         Να γνωρίζει και να ερμηνεύει τον τόπο συνάντησης του παιδιού με τη γνώση (βιωματικός χώρος του Σχολείου)(ΜΑ2,ΜΑ3,ΜΑ6)

·         Να γνωρίζει και ερμηνεύει τις αναπαραστάσεις των παιδιών για το Σχολείο (γνωστικές προσεγγίσεις)(ΜΑ3)

·         Να γνωρίζει και να αποκωδικοποιεί γεωγραφικά τις αναπαραστάσεις μίας οικείας διαδρομής ( από το σπίτι στο σχολείο)(ΜΑ13)

·         Να ερμηνεύει και να εξηγεί τις αναπαραστάσεις πολυπλοκότερων γεωγραφικών χώρων όπως η <<γειτονιά>>(ΜΑ3)

·         Να αναγνωρίζει και να μελετά τις παραμέτρους της ταυτότητας του χώρου σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού     (ΜΑ6)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Αναζήτηση ,ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Εισαγωγικές έννοιες

·         Νοητικές αναπαραστάσεις του χώρου

·         Ο χώρος ως αντικείμενο χρήσης

·         Η σύγχρονη πόλη και το παιδί

·         Ο βιωμένος χώρος του σχολείου

·         Παιδαγωγική και σχολικό κτίριο(Σχολείο):δύο σημειωτικά συστήματα

·         Η αναπαράσταση μίας οικείας διαδρομής

·         Η διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο

·         Οικεία και ανοίκεια διαδρομή

·         Η  <<γειτονιά>> , ο εγγύς χώρος

·         Η διαχρονική εξέλιξη της <<γειτονιάς>>

·         Ταυτότητα του τόπου και ανάπτυξη του παιδιού

·         Η ταυτότητα της <<γειτονιάς>>  στη σύγχρονη πόλη

·         Όριο και χώρος

·         Το όριο ανάμεσα στον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας και το δημόσιο χώρο του δρόμου

·         Οι μετασχηματισμοί του αναπαριστώμενου ορίου μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου στην περίπτωση του παιδιού

·         Προς ένα νέο επιστημολογικό προσανατολισμό

·         Μία νέα έννοια για τη μελέτη της σχέσης παιδιού -χώρου

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με Πρόσωπο (Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με Power Point)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστ ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13×3=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Εκπόνηση  project ομαδικού 40
Δημιουργία φακέλου υλικού 10
Εργαστηριακές ασκήσεις                    16
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα ,οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος καθώς και εφαρμογές τους με

Μοντέλα διδασκαλίας στο σχολείο

·         Οι φοιτητές  μπορούν να συντάξουν  προαιρετικά  1 εργασία σε ομάδες 2 φοιτητών . Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στον τελικό βαθμό των των γραπτών εξετάσεων.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Τσουκαλά  Κ.  , <<ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΑ>>,Τυπωθήτω,271σελ.(2006)

·         Λαμρινός  Ν.,<<Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ>>,Εκδόσεις Γράφημα,291σελ.(2020)

·         Τσουκαλά Κ.  ,<<PIAGET and  VYGOTSKY .DIFFERENCES IN ENVIRONMENTAL KNOWING AND IMPLICATIONS  ON  DESIGN>> , στα Τεχνικά Χρονικά ,τόμος 16, no 1-2,σελ.17-20(1996)

·         Κοσμόπουλος Π. ,<<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ>> University Studio Press(2000)

 

 

·         .<<Geography  in  the  Early years>>  Routledge ,187σελ. (1994)

·         <<The Child’ s Conception of Space>> Piaget J. and B. Inhelder , Routledge,London(1956)

·         <<The Child’s Conception of Space >> Piaget J. and B. Inhelder,Norton ,New York(1967)

·         <<The Child’ s Conception of Geometry>> Piaget J. Inhelder B. and Szeminska  A. ,Routledge,London(1960)