Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX04289/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

ΜΑ1. Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.

ΜΑ2. Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική παιδαγωγική γνώση.

ΜΑ3. Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής,  εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.

ΜΑ4. Να διακρίνουν τις γνωστικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες καθενός από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών και να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (διδακτικός μετασχηματισμός).

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·        Αυτόνομη εργασία

·        Ομαδική εργασία

·        Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·        Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·        Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στην έννοια του «μουσείου» και στην παιδαγωγική του διάσταση.

2.       Η ανάπτυξη της Μουσειοπαιδαγωγικής στον διεθνή και τον ελληνικό χώρο.

3.       Η μάθηση στο μουσείο (μη τυπική και άτυπη μάθηση). Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση (Σχολείο και μουσείο).

4.       Εκπαιδευτικές θεωρίες στο μουσείο (θεωρίες γνώσης και θεωρίες μάθησης).

5.       Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες: δομή και οργάνωση.

6.       Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδιά.

7.       Μουσεία και ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας.

8.       Μουσεία και οικογένειες με παιδιά.

9.       Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται από τα μουσεία (έντυπο και ψηφιακό).

10.   Η διδακτική αξιοποίηση των μουσειακών αντικειμένων.

11.   Η οργάνωση μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο.

12.   Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού ή/και του εμψυχωτή εκπαιδευτικού προγράμματος.

13.  Ζητήματα αξιολόγησης της μουσειακής επίσκεψης από τον μουσειοπαιδαγωγό και τον εκπαιδευτικό.

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1)      POWER POINT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

2)      ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπαιδευτική επίσκεψη 15
Προσκεκλημένος ομιλητής και σεμινάριο 21
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

·          Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

·          Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Συγγράμματα από τον Εύδοξο:

1) Νικονάνου Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

2) Νάκου. Ε. (2002). Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

Ηλεκτρονικό βιβλίο:

ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Ν. κ.ά. 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712

Άρθρα από περιοδικά αναρτώνται στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.