Θέματα διγλωσσίας-πολυγλωσσίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ-ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·    να περιγράφουν την έννοια της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής διμορφίας (ΜΑ11)

·    να εξηγούν την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας καθώς και τις έννοιες που συνδέονται με αυτές (π.χ. πρώτη & δεύτερη γλώσσα, φυσικός ομιλητής) (ΜΑ11)

·    να αναφέρονται στην προβληματική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τον ορισμό του δίγλωσσου/πολύγλωσσου ομιλητή και τα χαρακτηριστικά που αυτός εμφανίζει (ΜΑ11)

·    αναφέρουν και να περιγράφουν τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό πειραμάτων με δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές, όπως είναι η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα δίγλωσσο/πολύγλωσσο ομιλητή, το υιοθετηθέν θεωρητικό μοντέλο καθώς και οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν για μελέτη (ΜΑ11)

·    να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στον λόγο ενός δίγλωσσου/πολύγλωσσου ομιλητή, όπως είναι η παρεμβολή, ο δανεισμός και η εναλλαγή και μείξη κωδίκων (ΜΑ11)

·    να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων μεθοδολογιών που έχουν προταθεί διαχρονικά σχετικά με τη διδασκαλία ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας (ΜΑ11)

·    να συζητούν για τους ποικίλους παράγοντες, ατομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς που αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας (ΜΑ11)

·    να συζητούν για τη διαδικασία κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία (ΜΑ11)

·    να περιγράφουν τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να ερμηνευθεί και να περιγραφεί η δομή και οργάνωση του δίγλωσσου εγκέφαλου (ΜΑ11)

·    να περιγράφουν τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να ερμηνευθεί και να περιγραφεί η δομή και οργάνωση του δίγλωσσου/πολύγλωσσου νοητικού λεξικού (ΜΑ11)

·    να περιγράφουν και να αξιολογούν τις διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης δίγλωσσων/πολύγλωσσων ομιλητών ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΑ11 & MA12)

·    να περιγράφουν τα διάφορα μοντέλα δίγλωσσης/πολύγλωσσης εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε χώρες με νομοθετημένη την παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης (ΜΑ11)

·    να συζητούν για τον πολύγλωσσο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας με αναφορά σε «μειονοτικές» γλώσσες που χρησιμοποιούνται και ομιλούνται παράλληλα με την κυρίαρχη ελληνική (ΜΑ11)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2: Μεθοδολογικά θέματα σχετικά με τη μελέτη τις διγλωσσίας και τις πολυγλωσσίας

3: Χαρακτηριστικά του λόγου των δίγλωσσων/πολύγλωσσων ομιλητών

4: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (Ι)

5: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (ΙΙ)

6: Ατομικές διαφορές

7: Παιδική διγλωσσία

8: Ο δίγλωσσος/πολύγλωσσος εγκέφαλος

9: Το δίγλωσσο/πολύγλωσσο νοητικό λεξικό

10: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή

11: Δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση

12: Διγλωσσία/πολυγλωσσία και Ελλάδα

13: Παρουσίαση εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Σχεδιασμός αφίσας 5
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός αφίσας για εκδήλωση με θέμα τη διγλωσσία/πολυγλωσσία

·   Γραπτή εξέταση

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·  Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση (Α. Αλεξανδροπούλου, μετάφραση). Αθήνα: Gutenberg.

·  Γαλαντόμος, Ι. (2012). Μαθήματα Διγλωσσίας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

·  Ασκούνη, Ν. (2006). Η Εκπαίδευση της Μειονότητας στη Θράκη. Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια.

·  Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

·  Τσοκαλίδου, Ρ. (2000). Η εναλλαγή κωδίκων: μια δυναμική και πολυδιάστατη διγλωσσική προσέγγιση. Στο Ε. Σκούρτου (Επιμ.), Τετράδια Εργασίας Νάξου: Διγλωσσία (σελ. 35-49). Ρόδος: ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.

·  Τσοκαλίδου, Ρ. (2005). Η αφανής διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο: δεδομένα επιτόπιας έρευνας. Επιστήμες της Αγωγής (Θεματικό τεύχος), 37-51.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

·  Altarriba, J., & Isurin, L. (2013). Memory, Language and Bilingualism. Theoretical and Applied Approaches. Cambridge: CUP.

·  Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevendon: Multilingual Matters.

·  Bhatia, T.K., & Ritchie, W.C. (Eds.). (2013). The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

·  Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Development. Language, Literacy and Cognition. Cambridge: CUP.

·  De Angelis, G. (2007). Third or Additional Language Acquisition. Clevendon: Multilingual Matters.

·  Ferguson, Ch. (1959). Diglossia. Word, 15, 325-340.

·  Field, F.W. (2011). Key Concepts in Bilingualism. Hampshire: Palgrave Macmillan.

·  Gardner-Chloros, P. (2009). Code Switching. Cambridge: CUP.

·  Grosjean, F. (1989). Neurolinguists, Beware! The Bilingual Is Not Two Monolinguals in One Person. Bain and Language, 36, 3-15.

·  Grosjean, F. (1998). Studying bilinguals: methodological and conceptual issues. Bilingualism: Language and Cognition, 1, 131-149.

·  Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Harvard, MA: Harvard University Press.

·  Kohnert, K. (2013). Language Disorders in Bilingual Children and Adults (2nd ed.). San Diego, Oxford, Melbourne: Plural Publishing.

·  Li, W., & Moyer, M.G. (Eds.). (2008). The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Malden, MA: Blackwell.

·  Myers-Scotton, C. (2005). Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism. Malden, MA: Blackwell.

·  Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. (2011). Dual language development and disorders. Baltimore: Brookes.

·  Pearson, B. Z. (2008). Raising a Bilingual Child. New York: Living Language.

·  Pinter, A. (2011). Children Learning Second Languages. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.

·  Spolsky, B. (2004). Language policy. Cambridge: CUP.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·  Bilingualism: Language and Cognition

·  Journal of Second and Multiple Language Acquisition

·  International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

·  International Journal of Multilingualism