Για την επικοινωνία σας με τη βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής, επισκεφθείτε την επισημη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του  Δ.Π.Θ  https://lib.duth.gr/      στο μενού Βιβλιοθήκες > παραρτήματα/ Μονάδες 

Ανακοινώσεις

Γραμματεία:

Διδακτικό έργο:

Σημαντικές / Τρέχουσες :

Προκηρύξεις / Προσκλήσεις :

Έντυπα Φοιτητών:

Ανακοινώσεις του συλλόγου φοιτητών Δημήτριος Γληνός

Εκδηλώσεις