Διοίκηση


Διοικητική και οργανωτική δομή του Τμήματος

Οι διοικητικές αρχές του Τμήματος απαρτίζονται από:

Α. Συνέλευση Τμήματος(Άρθρο 30, Ν. 4957/22)

  1. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής τουστο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος,

β) εισηγείται προς την Κοσμητεία το αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27,

γ) συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματοςκαι τον υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

δ) καταρτίζει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων τουΤμήματος σύμφωνα με το άρθρο 144,

ε) καταρτίζει το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικώνεκλεκτόρων για την εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωναμε το άρθρο 145,

στ) παρέχει γνώμη για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή επιστημονικού πεδίου ήκατάργηση Τομέων του Τμήματος,

ζ) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελώνΔ.Ε.Π. σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικέςανάγκες του Τμήματος και κατατάσσει σε φθίνουσασειρά προτεραιότητας τα προς προκήρυξη γνωστικάαντικείμενα,

η) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελώνΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σύμφωναμε τις ανάγκες του Τμήματος,

θ) εισηγείται τη μεταβολή γνωστικού αντικειμένουμέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 152, μετά απόγνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα στον οποίοεντάσσεται,

ι) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων που εγκαθίστανται στο Τμήμα ή σε Τομείς του Τμήματος,

ια) αναθέτει το διδακτικό έργο στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος και το πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ’ για ταπρογράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδώντου Τμήματος,

ιβ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη των επιτροπών προγραμμάτων σπουδών της παρ. 8 του άρθρου 74και ορίζει υπεύθυνο ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτουκύκλου, αν το Τμήμα οργανώνει περισσότερα από έναπρογράμματα σπουδών,

ιγ) εισηγείται την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργησηπρογραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτουκύκλου του Τμήματος, καθώς και των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Κεφαλαίου ΙΑ’,

ιδ) καταρτίζει τον οδηγό κάθε προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και τους εσωτερικούς κανονισμούςπρογραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου,και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο τουΑ.Ε.Ι.,

ιε) εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραμμάτων που διανέμονται για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα τουπρογράμματος σπουδών,

ιστ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό Διευθυντή Τομέα, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής και μουσείου, όταν δεν υπάρχουνυποψηφιότητες,

ιζ) απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,

ιη) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την απονομή τουτίτλου Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή και ΕπίτιμουΔιδάκτορα,

ιθ) εγκρίνει την ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώςμερικής απασχόλησης και τη χορήγηση επιστημονικήςάδειας, αδειών άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

κ) παρέχει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από και προς άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο153,

κα) εισηγείται προς την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, των επιμέρους ακαδημαϊκώνμονάδων που λειτουργούν σε αυτό και των προγραμμάτων σπουδών του,

κβ) εισηγείται προς την Κοσμητεία σχετικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε πρόσθετο διδακτικό προσωπικό,

κγ) προσκαλεί και επιλέγει τους Επισκέπτες Καθηγητέςτου άρθρου 171,

κδ) προκηρύσσει τις θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων και συγκροτεί επιτροπές για την αξιολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 173,

κε) αναθέτει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματασπουδών πρώτου κύκλου και σε υποψήφιους διδάκτορες τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σεπρογράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδώντου Τμήματος,

κστ) χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραμμάτωνσπουδών του Τμήματος,

κζ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές,οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξητων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων του Τμήματος και για την αναβάθμιση τωνυποδομών του,

κη) εισηγείται προς την Κοσμητεία ως προς τις ανάγκεςτου Τμήματος και για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγήτου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματοςκαι των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του, καθώςκαι για την εκτέλεση έργων και μελετών συντήρησης ήαναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού πουέχουν διατεθεί προς το Τμήμα,

κθ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωσησυγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

λ) παρέχει άδεια για την άσκηση διδακτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού ή κλινικού και εν γένει επιστημονικού έργου από μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.του Τμήματος σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος, μετά από αίτημά του και γνώμη τουΤομέα ή του Τμήματος, όπου πρόκειται να διεξαχθείτο έργο,

λα) αποφασίζει για την κατανομή του προσωπικού πουυπηρετεί στο Τμήμα ή στους Τομείς του Τμήματος,

λβ) εγκρίνει τη μετακίνηση μέλους του προσωπικού από έναν Τομέα σε άλλον του ίδιου Τμήματος, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου και γνώμη των Τομέων,

λγ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, αν δεν ανατίθεται η αρμοδιότητα ειδικώς σε άλλο όργανοτου Α.Ε.Ι. δυνάμει ειδικής διάταξης και

λδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεταιστον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

 

Β. Πρόεδρος και Αναπληρωτής Τμήματος

Διαδικασία εκλογής (Άρθρο 32, Ν. 4957/22)

  1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών.
  2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις(4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

Το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζει Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο Τμήματος, αν δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες.

Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος (Άρθρο 33, Ν. 4957/22)

  1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο και την Κοσμητεία εκπροσωπώντας το Τμήμα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του,

γ) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων της Συνέλευσης αν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

δ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,

ε) ενημερώνει τη Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας που αφορούν στο Τμήμα, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Α.Ε.Ι.,

στ) παρακολουθεί την εκπαιδευτική λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που παρέχονται από το Τμήμα, αν δεν έχει οριστεί υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών,

ζ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης,

η) χορηγεί τις άδειες του άρθρου 157 στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,

θ) εγκρίνει τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., αν η μετακίνηση διενεργείται για τις ανάγκες του Τμήματος,

ι) διαβιβάζει τις γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι.,

ια) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας τουΤμήματος,

ιβ) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος,

ιγ) συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του Τμήματος, τον οποίον υποβάλλει προς έγκριση

στη Συνέλευση του Τμήματος και τον διαβιβάζει στην Κοσμητεία, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ιδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

  1. Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινάγια τα εν λόγω αξιώματα.

 

Πρόεδρος: Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής

Τηλ. 25510 30025

Τηλ. γραφείου Προέδρου 25510 30056
Email: akarafil@eled.duth.gr

 

Αναπληρώτρια  Πρόεδρος: Μαρία Βεργέτη, Καθηγήτρια

Τηλ. 25510 30073
Email: mvergeti@eled.duth.gr 

 

Η θητεία των ανωτέρω είναι διετής και λήγει στις 31.08. 2024