Ακαδημαϊκός Σύμβουλος


Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ) που παρέχουν εθελοντικά καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων των φοιτητών.

Κάθε Ιούνιο η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών (ΣΣ) για κάθε νεοεισαγόμενο φοιτητή εκ περιτροπής από τους Καθηγητές του Τμήματος. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Ο ΣΣ ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των Σπουδών του. Σε περίπτωση απουσίας ΣΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας), η Συνέλευση αναθέτει τους φοιτητές του εν λόγω ΣΣ σε άλλο μέλος ΔΕΠ.

Ο ΣΣ επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και υποστήριξης των φοιτητών που του ανατίθενται. Ο ΣΣ ενημερώνει και συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

α) υποστήριξη για τη διευκόλυνση μετάβασης των πρωτοετών φοιτητών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

β) περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του τμήματος, δυσκολίες, τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ. που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία  συναντά δυσκολίες

γ) περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της βέλτιστης σειράς, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με τον φοιτητή, ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα μαθήματα ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του

δ) συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ε) επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών

στ) μεταπτυχιακές Σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

ζ) επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό)

η) συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές

θ) ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δ.Π.Θ. στους φοιτητές του (Φοιτητική μέριμνα, Συνήγορος του φοιτητή, ΔΑΣΤΑ, ΔΟΣΥΠ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης).

Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει εγγράφως τη Συνέλευση του Τμήματος για την πρόοδο του θεσμού και μεταφέρει σε αυτήν τα προβλήματα που τίθενται από τους φοιτητές και αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος. Στην έκθεσή του μπορεί να επισημαίνει δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Ο ΣΣ δημιουργεί λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του έχουν ανατεθεί και επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των Σπουδών τους. Επιπλέον ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεών του και στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένη ώρα συζήτησης με τους φοιτητές που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές οι

 

συναντήσεις, πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η πρώτη συνάντηση (συνάντηση υποδοχής) συνιστάται να οριστεί μέσα στον πρώτο μήνα από την επίσημη έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και δύναται να πραγματοποιηθεί στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος. Επόμενες συναντήσεις θα ορίζονται σε από κοινού συμφωνηθείσες ημερομηνίες.

Όλα τα μέλη ΔΕΠ, οι Διευθυντές των Τομέων και οι Πρόεδροι των Τμημάτων υποχρεούνται να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους και να λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.