Διεθνείς Συνεργασίες


ο ΠΤΔΕ προωθεί την επαγγελματική και ερευνητική εξέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα από συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια της αλλοδαπής και ερευνητικά προγράμματα. Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος έχουν συνάψει και διατηρούν συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αλλά και ερευνητικά ινστιτούτα της αλλοδαπής, είτε μέσω της παραγωγής ερευνητικού έργου-δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή μέσω της συμμετοχής τους σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, ή μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών και κινητικότητας.  Στο πλαίσιο του Προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+, το ΠΤΔΕ έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ιστότοπο http://erasmus.duth.gr/agreements-teachers. Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει σημαντική διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα.