Εργαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας


ΦΕΚ ίδρυσης: 2212/14.10.2015, τ. Β’

Διευθύντρια: Αγγελική Ευθυμίου, Καθηγήτρια

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ., σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου, καθώς και τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.Ειδικότεροι στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι εξής: Α)Στον τομέα της Ελληνικής ως μητρικής γλώσσας: 1. Η συγχρονική και διαχρονική μελέτη και περιγραφή της Ελληνικής γλώσσας (π.χ. με την συγκρότηση ομάδων εργασίας, την συνεργασία ειδικών επιστημόνων, με την πραγματοποίηση επιστημονικώνσυναντήσεων κ.λπ.). 2. Η σύνταξη και παραγωγή διδακτικού υλικού και η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. 3. Η έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και η διεξαγωγή σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 4. Ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας μέσω του θεάτρου, του θεατρικού παιχνιδιού και της λογοτεχνίας. 5. Ο σχεδιασμός καινοτόμων δράσεων εντός του σχολείου για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. 6. Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια των αυριανών εκπαιδευτικών γύρω από τις πολιτιστικές δράσεις. Β) Στον τομέα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: 1. Η άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 2. Η παραγωγή διδακτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 3. Η Διδασκαλία της Ελληνικής σε ομογενείς ή αλλογενείς φοιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική. 4. Η διδασκαλία της Ελληνικής κατά τους θερινούς μήνες σε σεμιναριακά μαθήματα ειδικά για ενήλικους επισκέπτες ή νέους και νέες από ξένες χώρες (φοιτητές, εργαζόμενους κ.ά.). 5. Ως ο στόχος Α.3.