Εργαστήριο Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας


ΦΕΚ ίδρυσης: 2234/15.10.2015, τ. Α

Διευθύντρια: Βασιλική Θεοδώρου, Καθηγήτρια

Αντικείμενο της λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι: 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Τ.Δ.Ε.στα γνωστικά αντικείμενα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Ιστορίας της Παιδικής Ηλικίας, τηςΤοπικής Ιστορίας και της Διδακτικής της Ιστορίας. 2. Η εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας και την αξιοποίησή της στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. 3. Η συλλογή, μελέτη, καταγραφή και επεξεργασία αρχειακού υλικού. 4. Η συλλογή προφορικών μαρτυριών που αφορούν την Τοπική Ιστορία και την Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας, με στόχο την συγκρότηση μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων. 5. Η δημιουργία βιβλιοθήκης ψηφιακών αρχείων και η συλλογή οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων. 6. Η εφαρμογή των πορισμάτων της έρευνας της σύγχρονης ιστοριογραφίας στη διδασκαλία της ιστορίας και η χρήση καινοτόμων μεθόδων στη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. 7. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την προώθηση της διδασκαλίας της Ιστορίας με την αξιοποίηση πρωτογενών πηγών. 8. Η συνεργασία με τα τοπικά αρχεία της περιοχής, με σκοπό τη διάσωση αρχειακού υλικού και την επιτόπια έρευνα και μελέτη του υλικού αυτού από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 9. Η συνεργασία με τα τοπικά ιστορικά και εθνολογικά μουσεία με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 10. Η διοργάνωση ανοικτών επιστημονικών συναντήσεων γύρω από την προώθηση των εφαρμογών της σύγχρονης ιστοριογραφικής έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη. 11. Η εργαστηριακή και επιστημονική υποστήριξη της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και η προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας. 12. Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους