Εργαστήριο Γεωλογίας-Γεωγραφίας


ΦΕΚ ίδρυσης : 2212/14.10.2015, τ. Β’

Διευθύντρια: Αγγελική Ρόκκα, Καθηγήτρια

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θεμάτων σχετικών με τη Γεωλογία, τη Γεωγραφία και τη διδακτική τους. Επιμέρους στόχοι του Εργαστηρίου αποτελούν η συλλογή και ταξινόμηση γεωλογικών δειγμάτων, η διάδοση της γεωπολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξή της τόσο στην Α/βάθμια όσο και στην Γ/βάθμια εκπαίδευση, η κατάρτιση φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικών σε θέματα Γεωλογίας, Φυσικής Γεωγραφίας, Χαρτογραφίας και αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και αντίστοιχων μοντέλων διδασκαλίας, η διεξαγωγή σχετικών ερευνών, η καταγραφή και η συγκέντρωση σχολικών εγχειριδίων και Προγραμμάτων Σπουδών της ελληνικής και διεθνούς εκπαίδευσης, η ανάδειξη και η διατήρηση Εκπαιδευτικού Γεωλογικού υλικού σχετικού με τη Γεωεκπαίδευση, η διοργάνωση σεμιναρίων, η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων − συνεδρίων σχετικών με θέματα Γεωλογίας−Γεωγραφίας και της διδασκαλίας τους, η διοργάνωση επιμορφωτικών και παιδαγωγικών πράξεων για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ίδρυση και η λειτουργία Γεω−Μουσείου Παιδείας και Εκπαίδευσης.