Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής


 ΦΕΚ ίδρυσης: 117/ 03.06.1998, τ. Α’

Διευθυντής: Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής

Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής του Π.Τ.Δ.Ε.λειτουργεί από το 1998 (ΦΕΚ 117/3-6-1998, τ. Α), υποστηρίζοντας τα προγράμματα τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, το Εργαστήριο αποτελεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τμήματος που αφορούν τη μαθηματική εκπαίδευση και τις ψηφιακές τεχνολογίες και στοχεύει:-στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα επίπεδα με τις απαραίτητες υπολογιστικές υποδομές και το περιβάλλον ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στην εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα ΤΠΕ και ψηφιακών τεχνολογιών στην οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδων, συνεδρίων) αλλά και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών με αντικείμενο τη μαθηματική εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη-στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και τη μαθηματική εκπαίδευση γενικότερα-στον συντονισμό και την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα αιχμής σχετικά με τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες.