Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών


ΦΕΚ ίδρυσης:102/31.07.1990, τεύχος Α’

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είναι οργανωμένο γύρω από εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της Φυσικής σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας από τους στόχους του Εργαστηρίου είναι η εμπλοκή των φοιτητών σε πειραματικές διαδικασίες, μεταξύ αυτών και στον σχεδιασμό ερευνών. Ένας άλλος στόχος είναι η ανάπτυξη πειραματικών και αναλυτικών δεξιοτήτων. Ένας τρίτος στόχος είναι η μάθηση και η κατανόηση βασικών εννοιών της Φυσικής. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τους φοιτητές στην κατανόηση του ρόλου της άμεσης παρατήρησης στη Φυσική και στη διάκριση ανάμεσα σε υποθετικά συμπεράσματα που βασίζονται στη θεωρία και στα αποτελέσματα των πειραμάτων. Ο τέταρτος στόχος είναι η ανάπτυξη συλλογικών μαθησιακών ικανοτήτων ζωτικής σημασίας. Ο πέμπτος στόχος είναι πρακτικός. Οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.υποστηρίζονται στην οργάνωση των διδασκαλιών τους στα δημοτικά σχολεία.