Τομείς & Εργαστήρια


Με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 575/16.7.1996, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. έχουν συσταθεί από το 1996 και λειτουργούν τρεις τομείς. Οι Τομείς του Τμήματος απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.