Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης


Διευθυντής: Καθηγητής, Γεώργιος Παπαγεωργίου (25510-30106)

Το Εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες του Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και των άλλων τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Χημείας, Βιολογίας – Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Αγωγής. Έχει αναπτύξει πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων, με δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, Socrates), με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και με την ίδρυση και δραστηριοποίηση φοιτητικής ομάδας περιβαλλοντικής αγωγής και δράσης. Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης συνεργάζεται με όλα τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τα μέλη των άλλων τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης και με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.Για τις ανάγκες της διδασκαλίας έχουν εκδοθεί σημειώσεις, βιβλία, εργασίες, περιλήψεις, κλπ. Παράλληλα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στα πλαίσια του εργαστηρίου.