Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών


Διευθυντής: Αν. Καθηγητής, Παύλος Μίχας (25510-30097)

Στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών εντάσσονται το Εργαστήριο Φυσικής και το Εργαστήριο Γεωλογίας – Φυσικής Γεωγραφίας. Το εργαστήριο Φυσικής είναι οργανωμένο γύρω από εκπαιδευτικά προβλήματα που αφορούν τη διδασκαλία της Φυσικής σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου είναι να ενθαρρύνει το φοιτητή να συμμετέχει και να αποκτά σημαντικές εμπειρίες μέσα από πειραματικές διαδικασίες. ανάμεσα σε άλλες, αναφέρουμε το σχεδιασμό ερευνών. Ένας άλλος στόχος είναι η καλλιέργεια πειραματικών και αναλυτικών δεξιοτήτων: το εργαστήριο θα πρέπει να υποστηρίζει το φοιτητή στην ανάπτυξη μερικών βασικών ικανοτήτων και εργαλείων της πειραματικής φυσικής και της ανάλυσης δεδομένων. Ένας τρίτος στόχος είναι η μάθηση εννοιών: οι εργαστηριακές ασκήσεις βοηθούν τους φοιτητές να γίνονται κάτοχοι των βασικών εννοιών της Φυσικής. Ο τέταρτος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών γνώσεων της Φυσικής: οι φοιτητές υποβοηθούνται να αντιληφθούν το ρόλο της άμεσης παρατήρησης στη Φυσική και να διακρίνουν τα υποθετικά συμπεράσματα που βασίζονται στη θεωρία από τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Ο τέταρτος στόχος είναι η ανάπτυξη συλλογικών μαθησιακών ικανοτήτων: το εργαστήριο συνιστά περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη συλλογικών μαθησιακών ικανοτήτων ζωτικής σημασίας για την ευόδωση των προσπαθειών του ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο πέμπτος στόχος είναι πρακτικός: αφορά την υποστήριξη των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος στην οργάνωση των διδασκαλιών τους στα Δημοτικά Σχολεία. Το εργαστήριο φυσικής λειτουργεί συμβουλευτικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Εργαστήριο Γεωλογίας – Φυσικής Γεωγραφίας έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα Φυσικής-Γεωγραφίας, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης, καθώς και σε θέματα Γεωλογίας όπως Σεισμοί, Ηφαίστεια, Απολιθώματα κλπ. Για το σκοπό αυτό διαθέτει μια εκθετική συλλογή ορυκτών, πετρωμάτων και απολιθωμάτων, καθώς επίσης και διάφορους θεματικούς χάρτες, πυξίδες και άλλο γεωγραφικό εποπτικό υλικό.