Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)


ΦΕΚ ίδρυσης: 2212/14.10.2015 Τεύχος Β’

Διευθυντής: Κωνσταντίνος  Κόκκινος, Καθηγητής

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή (α) την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., (β) τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και της Ειδικής Εκπαίδευσης και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πράξη, (γ) την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση συναισθηματικών, συμπεριφορικών, γνωστικών/ μαθησιακών, κοινωνικών, πολιτισμικών ή εκπαιδευτικών δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την ομαλή διαδικασία της μάθησης και την ένταξη των μαθητών/ φοιτητών με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες στο μαθησιακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, (δ) τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια, Κέντρα Ερευνών, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, Δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και με Καθηγητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ., εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, (στ) την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε μορφής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, (ζ) την παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιεύσεων και σχετικών με τους στόχους του εργαστηρίου εκδόσεων, (η) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.159/1984 (Α΄ 53), (θ) την παροχή ατομικής και/ ή ομαδικής ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άτομα της τοπικής κοινωνίας, με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες, καθώς και την στήριξη του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα σχολεία.