Εργαστήριο Ιστορίας της Παιδείας και της Εκπαίδευσης


ΦΕΚ ίδρυσης: 2212/14.10.2015, Τεύχος Β’

Διευθυντής: Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θεμάτων σχετικών με την Ιστορία της Παιδείας, την αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιμέρους στόχοι του Εργαστηρίου αποτελούν η συγκέντρωση, ταξινόμηση, διάδοση και προβολή ιστορικών εκπαιδευτικών τεκμηρίων, η διάδοση πολιτισμικής κληρονομιάς στον τομέα της παιδείας, αγωγής και εκπαίδευσης, η κατάρτιση φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικών σε ζητήματα καταγραφής, συντήρησης αρχειακού υλικού των ελληνικών σχολείων, η διεξαγωγή σχετικών ερευνών, η καταγραφή και η συγκέντρωση σχολικών εγχειριδίων και Προγραμμάτων Σπουδών της ελληνικής και της διεθνούς εκπαίδευσης, η ανάδειξη και η διατήρηση αρχειακού υλικού σχετικά με την τοπική εκπαιδευτική Ιστορία, η διοργάνωση Σεμιναρίων για μεταπτυχιακούς φοιτητές, η διοργάνωση επιστημονικών Συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων σχετικών με θέματα Ιστορίας της παιδείας, αγωγής και εκπαίδευσης, η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, η ανάδειξη του Αρχείου της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού που θα δημοσιεύει έντυπα ή ηλεκτρονικά επιστημονικές σχετικές εργασίες, η διοργάνωση επιμορφωτικών και παιδαγωγικών πράξεων για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Παιδείας και Εκπαίδευσης.