Έλληνες παιδαγωγοί – Η ζωή και το έργο τους


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (3ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03265/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·            να γνωρίσουν οι φοιτητές τη ζωή και το έργο των σημαντικότερων Ελλήνων Παιδαγωγών του 19ου και 20ου αι. ΜΑ3

·            να γνωρίζουν παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες τους ΜΑ3

·            να γνωρίσουν τις παιδαγωγικές τους απόψεις. ΜΑ 3

·            Να μπορούν να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν τα έργα τους ΜΑ6

·           Να μεταφέρουν στην σύγχρονη πραγματικότητα παιδαγωγικά δεδομένα προηγούμενων ετών ΜΑ7

·           Να συζητούν σε παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς κύκλους σχετικά με τις παιδαγωγικές θεωρίες ΜΑ4

·           Να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά μοντέλα μέσα από τις προτάσεις των παιδαγωγών ΜΑ3

·           Να κατανοούν την παιδαγωγική ορολογία ΜΑ1

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Οι βιογραφίες των σημαντικότερων Παιδαγωγών της νεοελληνικής εκπαιδευτικής Ιστορίας. Συγκεκριμένα αναφορές γίνονται στους εκπροσώπους παιδαγωγικών και διδακτικών ρευμάτων, όπως της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου (1818-1880). Τα ιδεολογικά παιδαγωγικά ρεύματα που κυριαρχούσαν στις απόψεις τους. Οι διδακτικές μέθοδοι που προωθούσαν και εφάρμοζαν στα σχολεία Οι καινοτομίες που εφάρμοσαν στα σχολεία. Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των ιδεών τους στο ελληνικό σχολείο. Οι σημαντικές παιδαγωγικές τους απόψεις Τα σημαντικότερα κείμενά τους σε βιβλία, άρθρα, περιοδικά
 2.  Ι. Κοκκώνης,
 3.  Π. Οικονόμου, Χ. Παπαμάρκου και  Σ. Μωραΐτης,
 4. βασικοτέροι εκπρόσωποι του Νέου Σχολείου ή Σχολείου Εργασίας
 5. Α. Δελμούζος,
 6. Δ. Γληνός,
 7. Μ. Τριανταφυλλίδης,
 8. Θ. Κάστανος,
 9. Μ. Παπαμαύρου,
 10. Μ. Κουντουράς,
 11. Ε. Παπανούτσος,
 12. τους ιδεολογικούς αντιπάλους και κυρίαρχους της εκπαίδευσης Ν. Εξαρχόπουλο, Σ.  Καλλιάφα.
 13. Η εφαρμογή των ιδεών τους στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Σχεδιασμός αφίσας 5
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός αφίσας για εκδήλωση με θέμα τις απόψεις Ελλήνων Παιδαγωγών

·   Γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Χ΄΄στεφανίδης Θ.,  (1996), Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (1821-1986), εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα.
 •   Αντωνίου Χρ. (2008), Παιδαγωγοί και παιδαγωγκή στην Ελλάδα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

Καραφύλλης Α., (2013),  Νεοελληνική εκπαίδευση-Νέα αναθεωρημένη έκδοση, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

Τερζής Ν., (2012), Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος-Έξω από το Κράτος-Στο Κράτος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νικη.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)     

 • Θέματα ιστορία της εκπαίδευσης
 • Κείμενα Παιδείας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *