Έννοιες Βιολογίας στο Δημοτικό Σχολείο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/EDU121/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         εφαρμόζει μεθόδους διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (MA3, MA11)

·         αναφέρει τις σημαντικότερες παρανοήσεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για έννοιες της Βιολογίας (MA7)

·         αναπτύσσει διδακτικές δραστηριότητες για έννοιες της Βιολογίας (MA7, MA8)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         1ο μάθημα: Επιστημονικός γραμματισμός-θεωρίες μάθησης στο πεδίο των φυσικών επιστημών.

·         2ο μάθημα: Η διαισθητική γνώση στη Βιολογία στις μικρές ηλικίες και η μετάβαση στην επιστημονική γνώση.

·         3ο μάθημα: Οι έννοιες της Βιολογίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αναζήτησή τους στα σχολικά εγχειρίδια (ομαδική εργασία στην τάξη).

·         4ο μάθημα: Η έννοια της ζωής και η ανάπτυξή της με την ηλικία.

·         5ο μάθημα: Εναλλακτικές ιδέες μαθητών για έννοιες της Βιολογίας (online αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας-ομαδική εργασία).

·         6ο μάθημα: Εναλλακτικές ιδέες  μαθητών για έννοιες της Βιολογίας (online αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας-ομαδική εργασία).

·         7ο μάθημα: Τα μοντέλα διδασκαλίας. Η μάθηση μέσω μικρών ερευνών. Διδακτικά εργαλεία.

·         8ο μάθημα: Μελέτη άρθρων σχετικά με τη μεθοδολογία και τα διδακτικά εργαλεία. (ομαδική εργασία στην τάξη).

·         9ο μάθημα: Ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων για έννοιες Βιολογίας στο πλαίσιο του εποικοδομισμού.

·         10ο μάθημα: Αναζήτηση διδακτικών σεναρίων σε επίσημα εγκεκριμένα αποθετήρια. Μελέτη διδακτικών σεναρίων.

·         11ο μάθημα: Μελέτη διδακτικών σεναρίων.

·         12ο μάθημα: Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του εποικοδομισμού.

·         13ο μάθημα: Ανασκόπηση της ύλης.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 27
Εργασία σε ομάδες 12
Eκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Μελέτη για εξετάσεις 50
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  •  1η ομαδική εργασία 10 %
  • 2η ομαδική εργασία 10 %
  • 3η ατομική εργασία 60 %
  • Τελική Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και με Επίλυση Προβλήματος
  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 

1)       Ζόγκζα, Β. (2007). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία. Μεταίχμιο (κωδικός στον Εύδοξο: 24086).

 

2)       Αθανασίου, Κ. (2009). Εισαγωγή στις Βιολογικές επιστήμες και η Διδακτική τους. Γρηγόρη (κωδικός στον Εύδοξο: 24975).

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

Inagaki, K., & G. Hatano (2002). Young children’s naïve thinking about the biological world. Psychology Press, New York.

Marshall, P.J. & K. Brenneman (2016). Young Children’s Developing Understanding of the Biological World. Early Education and Development, Special issue, 27.

Περιοδικά:

Journal of Biological Education