Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

·         Να κατανοούν τη γενικότερη φύση των ατομικών διαφορών (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν τον εαυτό τους και τους άλλους καλύτερα, αναφορικά με το ποιοι είναι, και ποιες δεξιότητες κατέχουν (ΜΑ12)

·         Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής αποτίμησης των λαϊκών ψυχολογικών θεωριών για την προσωπικότητα (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι ατομικές διαφορές συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, σκέψη, συναίσθημα και κίνητρα (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν τα ζητήματα και τις αντιφάσεις που σχετίζονται με τις ατομικές διαφορές (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν τις κυριότερες θεωρίες για την προσωπικότητα (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν τις κυριότερες θεωρίες για την νοημοσύνη (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν τις βασικές προϋποθέσεις των βασικότερων θεωριών της προσωπικότητας και της νοημοσύνης (ΜΑ12)

·         Να συγκρίνουν και να αξιολογούν κριτικά τις κυριότερες θεωρίες της προσωπικότητας και της νοημοσύνης (ΜΑ12)

·         Να συζητούν και να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρική έρευνα μπορεί να μελετήσει τις θεωρίες της προσωπικότητας και της νοημοσύνης (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν την κατασκευή των κλιμάκων μέτρησης της προσωπικότητας και της νοημοσύνης (ΜΑ12)

·         Να κατανοούν βασικά ζητήματα ψυχομετρίας (αξιοπιστία, εγκυρότητα) (ΜΑ12)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στην διαφορετικότητα

·  Άσκηση κριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)       Βασικές έννοιες ατομικών διαφορών.

2)       Θεωρίες Προσωπικότητας Ι.

3)       Θεωρίες Προσωπικότητας ΙΙ.

4)       Θεωρίες Προσωπικότητας ΙΙΙ.

5)       Νοημοσύνη Ι.

6)       Νοημοσύνη ΙΙ.

7)       Βασικές αρχές ψυχομετρίας.

8)       Εφαρμογές ατομικών διαφορών.

9)       Παρουσιάσεις εργασιών και συζήτηση σε ομάδες (9-13 εβδομάδες)

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 18
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Φροντιστήριο 12
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης 45
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 25
Αυτοτελής Μελέτη
…………
……………
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Παρουσίαση και κριτική ανάλυση άρθρου σχετικά με τις ατομικές διαφορές. Ατομική (50% – 25% & 25%).

·         Συμμετοχή σε μικρής κλίμακας έρευνα και κατανόηση/συζήτηση των ευρημάτων. Ατομική (30%).

·          7 υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (20%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·       Chamorro-Premuzic T. (2014). Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές. Αθήνα: Gutenberg.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·   Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Αθήνα: Παπαζήσης.

·   Eggen, P. & Kauchak, D. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία. (Επιμ. Έκδ. Π. Δημητροποόυλου). Εκδόσεις Κριτική.

·   Eysenck, M. W. (2010). Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας (Επιμ. Μετάφρ. Ε. Βασιλάκη). Αθήνα: Gutenberg.

·   Λεονταρή, Α. (1996). Αυτο-αντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·   Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση. Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·   Slavin, R. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Επιστ. Επιμ. Κ. Μ. Κόκκινος)

·   Συγκολλίτου, Ε. (2006) (Επιμ. Έκδ.). Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

·         Hellenic Journal of Psychology

·         Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Preschool and Primary Education

·         Learning and Individual Differences

·         Personality and Individual Differences

·         The British Journal of Educational Psychology

·         Journal of Educational Psychology

·         Contemporary Educational Psychology

·         Educational Psychologist

·         Educational Psychology Review