Αναλυτικά Προγράμματα


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2Ε12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναλυτικά Προγράμματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03317/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα «γλωσσάρι» όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση, δηλαδή να περιγράφουν και να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα είδη του – ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και την φιλοσοφία που το διέπει – ΜΑ2.

·         να εξετάζουν Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.  και να τα συνδυάζουν με τις προτάσεις και θέσεις που συναντώνται στην σχετική βιβλιογραφία και που συνθέτουν το πεδίο – ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ4.

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους μοντέλων σχεδιασμού Α.Π., να εξετάζουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη, να συνδυάζουν και να διαφοροποιούν αυτά – ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» εφαρμογής συγκεκριμένων Α.Π. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. και εν τέλει να τα αξιολογούν – ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές και μεθόδους με τις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων του δημοτικού σχολείου Α.Π. παραδοσιακά ή σύγχρονα – ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ7.

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους για τους παραπάνω – ΜΑ1, ΜΑ2.

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν ομαδική εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας – ΜΑ9, ΜΑ11, ΜΑ14, ΜΑ15.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Με θεωρία:

 • Διασαφήνιση όρων που αποτελούν δομικά στοιχεία του Αναλυτικού Προγράμματος.
 • Ανάπτυξη θεματικών που αφορούν τη θεωρία των Αναλυτικών Προγραμμάτων (αναγκαιότητα, αρχές, ταξινομίες στόχων κ.ά.)
 • Μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και νεώτερων πιλοτικά εφαρμοζόμενων ή μη) μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων του δημοτικού σχολείου

Αναλυτικότερα:

–  σταχυολογούνται η ορολογία του Αναλυτικού Προγράμματος, οι μορφές και τα είδη του

– παρουσιάζεται η διαδικασία σύνταξης, αναμόρφωσης ή αναθεώρησής τους

– συζητούνται οι εγγενείς και μη αδυναμίες του Αναλυτικού Προγράμματος

– αναλύονται οι λόγοι αναμόρφωσης του Αναλυτικού Προγράμματος

– συζητείται η προβληματική περί ανάπτυξης κριτικής σκέψης σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

– τα μορφωτικά αγαθά, το παιδαγωγικό διδακτικό τρίγωνο και οι προεκτάσεις του

– τα μαθησιακά στιλ και οι πολλαπλές ευφυΐες

– οι λόγοι ύπαρξης και η χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία

–  ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων (μοντέλα, προϋποθέσεις κλπ.)

– η διάρθρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων

– οι σκοποί και στόχοι τους, η προέλευση/πηγές σκοπών, οι ταξινομίες σκοπών και στόχων

– θέματα που αναφέρονται στο πρόβλημα των περιεχομένων διδασκαλίας, στη μεθόδευση της διδασκαλίας και στην αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τέλος,

– παρουσιάζονται Αναλυτικά Προγράμματα μαθημάτων Δημοτικού σχολείου στα οποία ασκούνται οι φοιτητές, ώστε να μπορέσουν κατά την Πρακτική τουλάχιστον άσκησή τους να εφαρμόσουν τακτικές και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την τάξη τους με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Β. Με εφαρμογή:

Στο σεμινάριο αυτό καλούνται οι φοιτητές να συγγράψουν και να παρουσιάσουν σύντομες εργασίες πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σεμιναριακές ασκήσεις πάνω σε Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. με πρακτική εφαρμογή. Η μεθόδευση της διδασκαλίας (π.χ. εφαρμογή ομαδικής διδασκαλίας κ.ά.) μπορεί να διαφοροποιείται και να εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις/σεμινάρια με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Σεμινάρια 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Συγγραφή εργασίας/εργασιών 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής  ή άλλου έργου (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός γνώσης βασικών όρων και εννοιών

–  Επιμέλεια στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Επάρκεια σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Πετρουλάκης, Ν. (1992). Προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Σαλβαράς, Ι., & Σαλβαρά, Μ. (2013). Διδακτικός σχεδιασμός. Αθήνα: Διάδραση.

 

Ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

Hebert, C., Ng-A-Fook, N., Ibrahim, A., & Smith, B. (Eds.) (2019). Internationalizing Curriculum Studies | SpringerLink.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Apple, M. (1986). Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα (μτφρ Τ. Δαρβέρης). Θεσσαλονίκη.

Βρεττός, Ι. (1996). Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικού προγράμματος ιστορίας: Μια προσπάθεια αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος με ένα παράδειγμα για μια διδακτική ενότητα της Γ΄ Γυμνασίου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Βρεττός, Ι. (1985). Το πρόβλημα της εγκυρότητας και η νομιμοποίηση στη λήψη αποφάσεων κατά τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 19, 119-134.

Βρεττός, Ι., & Καψάλης Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραμμα: Σχεδιασμός – αξιολόγηση- αναμόρφωση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Βρεττός, Ι., &  Καψάλης Α. (1994). Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και τεχνογνωσία σχεδιασμού και αναμόρφωσης. Θεσσαλονίκη: Art of Text.

Βρεττός, Ι.,  & Καψάλης Α. (1987). Θεωρία και έρευνα των αναλυτικών προγραμμάτων: Προβλήματα και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ..

Γρόλλιος, Γ. (2011). Προοδευτική εκπαίδευση και αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: Επίκεντρο.

Λαϊνάς Θ. (1993). Διοίκηση της εκπαίδευσης και αναλυτικά προγράμματα: Η θεσμοθέτηση της αποκέντρωσης και της ευρύτερης συμμετοχής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 19, 254-294.

Νούτσος, Χ. (1983). Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα: Κριτική μιας σύγχρονης παιδαγωγικής ιδεολογίας. Γιάννενα: Εκδόσεις Δωδώνη.

Ξωχέλλης, Π. (1989). Η προβληματική του curriculum: Μια κριτική προσέγγιση. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 11, 161-171.

Ξωχέλλης, Π. (1981). Το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού του αναλυτικού προγράμματος. Φιλόλογος, 23, 265-271

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, E., Τσαλκατίδης, Θ., & Τσαλκατίδου, Μ. (2007). Επιστημονική τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

Φλουρής, Γ. (1997). Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση. Αθήνα.

Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Διάδραση.

 

Ξενόγλωσση

Barnes, D. (2018). Practical curriculum study. London: Routledge.

Ellis, A. (2013). Exemplars of curriculum theory. N.Y.: Routledge.

Gordon, P. (Ed.) (2013). A guide to educational research. N.Y.: Routledge.

Kress, G. (2010). A curriculum for the future. Cambridge Journal of Education, 30(1), 133-145. https://doi.org/10.1080/03057640050005825

Lawton, D. (2011). The politics of the school curriculum. London: Routledge.

Lawton, D., Gordon, P., Ing, M., Gibby, B., Flavell, R., Hill, P., Pincas, A. (2012). Theory and practice of curriculum studies. London and N.Y.: Routledge.

Lockheed, M. E., Verspoor, A. M. et al. (1991). Improving primary education in developing countries. N.Y.: Oxford University press.

Miller, J. P. (2019). The holistic curriculum (3rd. ed). Toronto: University of Toronto Press.

Null, W. (2017). Curriculum: From theory to practice (2nd ed.). London: Rowman & Littlefield.

Pinar, W. (Ed.) (2013). Curriculum-toward new identities. N.Y.: Routledge.

Young, M. (2014). What is a curriculum and what can it do?. The Curriculum Journal, 25(1), 7-13. https://doi.org/10.1080/09585176.2014.902526

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Κίνητρο

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες Αγωγής

·         Μέντωρ

·         Νέα Παιδεία

·         Curriculum Journal

·         Journal of Curriculum Studies

·         Pedagogy, Culture and Society

·         Studies in science education

·         Educational Review

·         Educational Studies

·         Education Journal

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάθημα: Αναλυτικά Προγράμματα
Κωδικός Μαθήματος 2Ε12
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα pstravak@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: Η διδάσκουσα και άλλο προσωπικό του Τμήματος
Εξάμηνο: 4ο
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την ………………. κατά τις ώρες ………………. και ανά μισάωρο σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα Α.Ε.Μ. των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή και μικρόφωνο ανοικτό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. Η συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της προφορικής εξέτασης (70%) και της εκπόνησης (συγγραφής και παρουσίασης) γραπτής εργασίας (προαιρετικά) όπως έχει προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου (30%).