Αξιολόγηση και Μαθηματική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Αξιοποίηση στην Τάξη


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03286/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένεςγνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών συνιστωσών του πεδίου της αξιολόγησης στα Μαθηματικά και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους στη  μαθηματική εκπαίδευση. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στη σύγχρονη προβληματική για την αξιολόγηση στα Μαθηματικά και να τους καταστήσει αποτελεσματικούς στο έργο τους μέσω και της αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας.

Οι φοιτητές αναμένεται:

•      Να ερμηνεύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης στα Μαθηματικά (ΜΑ1, ΜΑ3).

•      Να διερευνούν την προσωπική βιογραφία των μαθητών σε σχέση με τα Μαθηματικά και την αξιολόγηση (ΜΑ7)

•      Να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην επιλογή εργαλείων αξιολόγησης στα Μαθηματικά σε κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο (ΜΑ9)

•      Να αναλύουν διδασκαλίες στα Μαθηματικά και να ερμηνεύουν τη διαδικασία αξιολόγησης σε σχέση με τη γνώση, τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών, στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης (ΜΑ2, ΜΑ8)

•      Να συγκροτήσουν την ταυτότητα του εκπαιδευτικού εμβαθύνοντας στους διάφορους ρόλους που αυτή συνεπάγεται και ειδικότερα στον ρόλο του αξιολογητή στα Μαθηματικά και να αναπτύσσουν διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού (ΜΑ7, ΜΑ15)

•      Να εξοικειωθούν με την έννοια της αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση και τη σχέση της με την αξιολόγηση στα Μαθηματικά (ΜΑ4)

•      Να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείων αξιολόγησης στα Μαθηματικά με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΜΑ6)

•      Να παρατηρούν την τάξη των Μαθηματικών (έρευνα πεδίου) και να παράγουν ποσοτικά και ποιοτικά για τη διερεύνηση ερωτημάτων σχετικά με την αξιολόγηση στα Μαθηματικά (ΜΑ14).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της τεχνολογίας

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της αξιολόγησης στα μαθηματικά στην πολυπλοκότητά της και τη συνθετότητά της με παράλληλη συνειδητοποίηση της σημασίας της στη μαθηματική εκπαίδευση, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα σχεδιασμού και αξιολόγησης της διδακτικής πράξης. Ειδικότερα, τα μαθήματα αναπτύσσονται ως εξής:

1-2: Εισαγωγή/ Ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων και σύνδεσή τους με την αξιολόγηση στα Μαθηματικά

3: Σταδιακή εξοικείωση με τις πρακτικές αξιολόγησης στα Μαθηματικά, “παραδοσιακές” και “σύγχρονες”, και σύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης

4: Επιστημολογικά χαρακτηριστικά των Μαθηματικών και εξοικείωση με τις διαδικασίες αναπλαισίωσης της μαθηματικής γνώσης σε σχολική γνώση με τρόπο που να είναι υποστηρικτικός για την αξιολόγηση των έργων των μαθητών.

5-7: Διατύπωση και διερεύνηση ερωτημάτων: Πώς συγκροτούνται τα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών και πώς συνδέονται με την αξιολόγηση; Πώς τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα στα Μαθηματικά συνδέονται με την αξιολόγηση; Ποιες θεωρητικές παραδοχές και στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχείς πρακτικές αξιολόγησης; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που επιλέγει ένας εκπαιδευτικός για να αξιολογήσει στα Μαθηματικά; Πώς αξιολογούνται τα μαθηματικά έργα των μαθητών;

8-9: Μελέτη διδασκαλιών των Μαθηματικών από τον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές παρακολουθούν αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες Μαθηματικών και αναλύουν επεισόδια που αφορούν διαφορετικές συνιστώσες της μαθησιακής, της διδακτικής και της αξιολογικής διαδικασίας, ερμηνεύουν και αναστοχάζονται (προσέγγιση lesson study).

10-11: Μελέτη-Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών από τον χώρο της εκπαίδευσης σε σχέση με θέματα αξιολόγησης στα Μαθηματικά

12-13: Ανάλυση ενοτήτων από σχολικά εγχειρίδια σε σχέση με την επιστημολογική, τη μαθησιακή και τη διδακτική τους εστίαση, καθώς και τις πρακτικές αξιολόγησης που υποστηρίζουν.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (διαδίκτυο, video, λογισμικά), εργαστηριακή εκπαίδευση και επικοινωνία με τους φοιτητές (ηλεκτρονική τάξη με άρθρα, επίσημα κείμενα-Προγράμματα Σπουδών, σύνδεσμοι και παραδείγματα)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (προσέγγιση team-teaching) 39
Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας (e-portfolio) 26
Εργαστηριακές ασκήσεις-Μελέτες περίπτωσης

(e-portfolio)

15
Συγγραφή ατομικής εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου  (e-portfolio) και την ανάπτυξη επιστημονικών συζητήσεων (debates) στο μάθημα ή σε forum 25
Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός- υλοποίηση- αναστοχασμός) (προσέγγιση lesson study) 20
Σύνολο Μαθήματος 125
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονταιρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας 26%

Εργαστηριακές ασκήσεις- Μελέτες περίπτωσης  (e-portfolio) 15%

Συγγραφή εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου και την ανάπτυξη επιστημονικών συζητήσεων (debates) στο μάθημα ή σε forum (e-portfolio) 25%

Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός-υλοποίηση-αναστοχασμός) 20%

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος, Β. (Επιμ.) (2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται. Αθήνα: Gutenberg

Κουλαϊδής, Β. & Τσατσαρώνη, Ά. (επιμέλεια) (2010). Παιδαγωγικές πρακτικές: έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα: Μεταίχμιο

-Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ασκούνη, Ν. (2007). Κοινωνικές Ανισότητες στο σχολείο. Κλειδιά και Αντικλείδια. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών (διαθέσιμο στο διαδίκτυο).

Gewirtz, S. & Gribb, A. (2011). Κατανοώντας την εκπαίδευση. Μια Κοινωνιολογική Θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο (σ. 25-31, 37-45, 60-68).

Κολέζα, Ε. (2017). Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Van de Walle, J. A., Lovin L. H., Karp K. S., Bay – Williams J. M.(2017). Μαθηματικά από το νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Μυλωνάς, Θ. (2011). Ο κοινωνικός ρόλος των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο. Στο Γ. Σταμέλος (Επιμ.). (2011). Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, Τόμος Ι. Αθήνα: Αλεξάνδρεια (σ. 29-56 ).

 

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

Educational Studies in Mathematics (https://www.springer.com/journal/10649)

International Electronic Journal of Mathematics Education (https://www.iejme.com/)

Mathematics Education Research Journal (https://www.springer.com/journal/13394)

Journal of Mathematics Teacher Education (https://www.springer.com/journal/10857)

Teaching mathematics and its applications (https://academic.oup.com/teamat)

The mathematics educator (http://tme.journals.libs.uga.edu/index.php/tme/index)

Assessment in Mathematics Education (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-32394-7_1)

-Πρακτικά συνεδρίων

ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) (http://www.hms.gr/)

ΕΝΕΔΙΜ (Ένωση Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών)  (http://www.enedim.gr/index.php/el/)

ERME (European Society for Research in Mathematics Education) (https://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php?slab=conferences)

PME (International Group for the Phycology of Mathematics Education) (http://www.igpme.org/annual-conference/)