Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα «γλωσσάρι» όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση MA2, MA3, MA4.

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στο αποτελεσματικό σχολείο, στη βελτίωση του σχολείου καθώς και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης – ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να εξετάζουν και να συνδυάζουν μοντέλα αποτελεσματικότητας του σχολείου – ΜΑ3, ΜΑ4.

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους της έρευνας  και των προσεγγίσεων για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό – ΜΑ13, ΜΑ15.

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων στους κόλπους της σχολικής μονάδας και εν τέλει να τα αξιολογούν – ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ10, ΜΑ14.

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές  και στρατηγικές  αποτελεσματικής διοίκησης της σχολικής μονάδας – ΜΑ10, ΜΑ12, ΜΑ14.

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα της θεωρίας στο επιστημονικό πεδίο που πραγματεύεται το μάθημα για περαιτέρω πράξη και εφαρμογή – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη ή ομαδική εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας – ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ14.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία ή/και αυτόνομη
  •  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Με θεωρία:

Σκοπός, στόχοι και περιεχόμενο μαθήματος

Η σχολική μονάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τομείς έρευνας με διαχρονικό ενδιαφέρον, διότι τα δομικά της στοιχεία, δηλαδή οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της, προσφέρονται για έρευνα και είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι πτυχές και οι παράμετροι οι οποίες διερευνώνται από τη Σύγχρονη Παιδαγωγική. Άλλωστε, η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και η βελτίωση του σχολείου με την οποία συνδέεται, είναι πολυσυζητημένο θέμα με κατηγορίες εννοιών και θεμάτων όπως η σχολική κουλτούρα, η αυτονομία και ο τρόπος διοίκησής της από τον Διευθυντή.

Στο σεμινάριο αυτό α. εξετάζονται όργανα και λειτουργίες της σχολικής μονάδας, καθώς και β. οι πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή που τη διοικεί. Επίσης, γ. παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες αποτελεσματικότητάς της, με δ. έμφαση στο έργο του διευθυντή και στην εφαρμογή καινοτομιών –ε. σε στενή συνεργασία κυρίως με τους εκπαιδευτικούς και τους Σχολικούς Συμβούλους-  που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της και σε μία αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, η θεματολογία που θα αναπτυχθεί κατά τις 13 τουλάχιστον συναντήσεις έχει ως εξής:

P  Το Σχολείο ως κοινωνικός θεσμός

P  Σταθμοί στην νεώτερη ιστορία του Σχολείου

P  Η πορεία της ερευνητικής συζήτησης για το αποτελεσματικό Σχολείο

P  Παράμετροι αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας

P  Η έρευνα γύρω από την σχολική μονάδα

P  Η έρευνα γύρω από τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό

P  Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της Εκπαίδευσης και ειδικότερα της σχολικής μονάδας

P  Διοίκηση σχολικής μονάδας

P  Εμπλεκόμενοι θεσμοί και φορείς

P  Συνεργασία σχολικής μονάδας με τους εμπλεκόμενους φορείς

P  Εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία

P  Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

P  Αυτονομία σχολικής μονάδας

Β. Με άσκηση

Στο σεμινάριο αυτό καλούνται οι φοιτητές να συγγράψουν και να παρουσιάσουν σύντομες εργασίες  με θέματα που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Η μεθοδολογία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις/σεμινάρια με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Σεμινάρια 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπόνηση project ομαδικού 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–   Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Στραβάκου, Π. (2003). Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη λειτουργίας της. Μία εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Αναγνωστοπούλου, Μ. (2008). Το ζήτημα της πειθαρχίας στην εκπαίδευση. Συμβολή στην πρόληψη της απείθαρχης συμπεριφοράς των μαθητών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση (λατινικό αλφάβητο)

 

–                Brock Stephen E., Sandoval Jonathan, Lewis Sharon, Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο, Αθήνα, Δαρδανός, 2005

–                Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation

–                Deal, T. E., & Petterson, K. D., Shaping School Culture, San Francisco, Jossey-Bass, 1999

–                Eaker, R., & Keating, J., “Collective commitments focus on change that benefits student learning”, National Staff Development Council, 29(3) (2008) 14-17.

–                Fullan, M. (2007). The meaning of educational change (4thed.). New York, NY: Teachers College Press.

–                Goldring, L., “The power of school culture”, Leadership, 32(2) (2002) 32-35.

–                Goldring, E., Huff, J., May, H., & Camburn, E. (2008). School context and individual characteristics: What influences principal practice? Journal of Educational Administration,46(3), 332-350.

–                Hewitt, P., “Bargaining within the school culture”, Leadership, 36(5) (2007) 26-30.

–                Hoggins-D’Allessandro, A., & Sadh, D. (1998). The Dimensions and measurement of school culture: Understanding school culture as the basis for school reform. International Journal of Educational Research, 27(7), 553-569.

–                Horenczyk, G., & Tatar, M., “Teachers’ attitudes toward multiculturalism and their perceptions of the school organizational culture”, Teaching and Teacher Education, 18 (2002) 435-445.

–                Jurasaite-Harbison, E., & Rex, L. A., “School cultures as contexts for informal teacher learning”, Teaching and Teacher Education, 26 (2010) 267-277.

–                Κυθραιώτης, Α., Η κουλτούρα, το κλίμα, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο, Κύπρος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009

–                Purkey, S. C., “A cultural-change approach to school discipline”, στο O.C. Moles, Student discipline strategies. Research and practice, New York, Praeger, 1990, 63-76

–                Ρες, Γ., “Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η λειτουργία δικτύων και συμπράξεων για το άνοιγμα και την εν γένει ανταπόκριση ενός εκπαιδευτικού συστήματος στις σύγχρονες επιταγές”, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 34 (2005) 38-43

–                Reeves, D., “How Do You Change School Culture?”, Educational Leadership, 64(4) (2006/7) 92, 94.

–                Robbin, S. P., Organizing and Managing Classroom Learning Communities, New York, 1998

–                Σταμάτης, Π., Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία, Αθήνα, Διάδραση, 2011

–                Στραβάκου, Π., Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2003

–                Στραβάκου, Π., «Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – η οπτική των φοιτητών», Επιστήμες της Αγωγής 1 (2008) 149-162

–                Στραβάκου, Π., Λόζγκα, Ευ. (2017). «Σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών-Μία ποιοτική έρευνα». Στο: Κ. Σαραφίδου (Επιμ.). Πρακτικά 6ου Πανελληνίου  Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, Δράμα, 24-25 Νοεμβρίου 2017 με θέμα:  “Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση της Σχολικής Τάξης”.  Δράμα: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, 832-840.

–                Στραβάκου, Π. (2018). Οι αξιακοί προσανατολισμοί Διευθυντών Σχολικής Μονάδας-Έρευνα. Στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 65/2018, 143-159.

–                Ταρατόρη, Ε., «Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία», Κίνητρο 1 (1999)  15- 19

–                Ταρατόρη, Ε., Σχολική Αξιολόγηση, Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, του εκπαιδευτικού και της επίδοσης του μαθητή, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2009

–                Ταρατόρη-Τσαλκατίδου κ.ά. (2007). Επιστημονική Τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Κίνητρο

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Νέα Παιδεία

·         Εκπαιδευτικά

·         Μέντορας

·         Educational Management Administration & Leadership

·         Higher Education Management and Policy

·         Improving Schools

·         International Journal of Educational Management

·         Management in Education

·         Organizational Research Methods

·         Quality Assurance in Education

·         School Leadership and Management

·         Educational Research Quarterly

·         Educational Research for Policy and Practice

·         Education Journal