Έννοιες Χημείας στην Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2Y5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Χημείας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Μάθημα Υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών γνώσεων χημείας σε θέματα που απασχολούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης στη βάση των γνώσεων αυτών, η κατανόηση και η ικανότητα ερμηνείας βασικών φαινομένων που συνδέονται με την καθημερινότητα και γενικότερα η επίτευξη ενός χημικού εγγραμματισμού.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Χημείας που σχετίζονται τόσο με την καθημερινότητα, όσο και με τα αντίστοιχα θέματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Να κατανοούν τη σχέση των όσων συμβαίνουν στον εμπειρικό κόσμο (μακρόκοσμο) με τις καταστάσεις και τις διαδικασίες που συμβαίνουν στο μικρόκοσμο.
 • Να αναγνωρίζουν καταστάσεις και φαινόμενα που συνήθως συναντώνται μέσα σε οικείες καθημερινές καταστάσεις.
 • Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης και ερμηνείας τόσο των φυσικών όσο και των χημικών φαινομένων που συνήθως απασχολούν την καθημερινότητα αλλά και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εργαζόμενοι τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο.
 • Να κατανοούν τη σπουδαιότητα των παραπάνω για μια καλύτερη και πληρέστερη άποψη για τον κόσμο μας και για την καλυτέρευση της καθημερινότητάς μας.

 

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα ασχολείται με θέματα Χημείας που σχετίζονται με τις αντίστοιχες ενότητες του αναλυτικού προγράμματος για το δημοτικό σχολείο, όπως αυτό διαμορφώνεται στο γενικότερο πλαίσιο των φυσικών επιστημών. Αναλύονται βασικές έννοιες, όπως ύλη, υλικό, αντικείμενο, ουσία, στοιχείο και ένωση, ενώ στη συνέχεια μελετάται η πορεία δόμησης της ύλης ξεκινώντας από τις απλούστερες δομικές μονάδες όπως αυτή του ατόμου και καταλήγοντας σε συνθετότερες. Το όλο σκεπτικό που αναπτύσσεται εφαρμόζεται στην μελέτη και την ερμηνεία των διαφόρων φυσικών και χημικών φαινομένων που συνήθως απασχολούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
 • Στην τάξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση PowerPoint, βίντεο, δραστηριοτήτων, πειραμάτων
 • e-mail

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις πράξης
Εργαστηριακές ασκήσεις  

 

Συγγραφή εργασίας
Άσκηση πεδίου ή εκπόνηση μελέτης (project)
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 21
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Σεμινάρια
Αυτοτελής Μελέτη 65
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή του περιεχομένου και της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ή Σωστού /Λάθους

–     Διαχείριση εφαρμογών σχετικών με καθημερινές καταστάσεις ή καταστάσεις που εμφανίζονται σε βιβλία του Δημοτικού

–     Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων με αιτιολόγηση

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ορθότητα και πληρότητα των απαντήσεων.
 • Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία, τις ερμηνείες και τις αιτιολογήσεις.
 • Ορθότητα και πληρότητα στη διαχείριση των δεδομένων.
   
 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Παπαγεωργίου Γ. (2009). Χημεία για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Μανουσάκης Γ. (1999) Χημεία με στοιχεία περιβαλλοντικής Χημείας και Οικολογίας, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Τσίπης, K. (1996) Χημεία – Άτομα και μόρια, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Τσίπης, K. (1997) Χημεία – Καταστάσεις της ύλης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Chang, R. (2010). Chemistry (10th ed., Spanish). New York: McGraw-Hill.
 • Kotz, J. C., Treichel, P. M., & Townsend, J. (2011). Chemistry and chemical reactivity (7th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
 • Moore, J.W., Stanitski, C.L., Wood, J.L., Kotz, J.C. and Joesten, M.D. (1998) The Chemical World. Concepts and Applications, 2nd Ed., Saunders College Publishing. U.S.A.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

·         Journal of Chemical Education

·         International Journal of Science Education

·         International Journal of Science and Mathematics Education

·         International Journal of Environmental and Science Education

·         Journal of Research in Science Teaching

·         Journal of Science Teacher Education

·         Education in Chemistry

·         Chemistry Education Research and Practice

·         Science Education

·         Research in Science Education

·         Journal of Science Education and Technology

·         Research in Science and Technological Education

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *